Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Vytvořte si webové stránky

Návštěvnost

Oblíbené odkazy:

Cyklostezka Bečva 

Společnost pro zvířata

Help for English

Base Camp Přerov

Hedvábná stezka

KALiMERA 

 
Navigace: MILUJEME KOLOBĚŽKY > Články > Doprava a environment

Doprava a environment

Motto:
 
 Cílem lidského snažení by mělo být žít s naší planetou v symbióze, jelikož pouze takový vztah může být prospěšný a plnohodnotný pro obě strany. Země byla tak laskavá a umožnila nám na ní žít. Oplaťme jí za to vděčností.
 

Úvod
 
 Potřeba přepravovat zboží a osoby je stará jako lidstvo samo. Jak se postupem času vyvíjela úroveň společnosti, tak mohutněla poptávka po dopravě. K jejímu uspokojení člověk vyvíjel a produkoval nové a nové technologie až v druhé polovině minulém století nastala doba, kdy kapacita dopravního systému začala kolabovat. K tomuto stavu se přidaly negativní dopady dopravy na životní prostředí a zdraví lidí. Tento problém musí být řešen.
 
 
Doprava
 
 Doprava je cílevědomá a organizovaná činnost, která zabezpečuje přemísťování zboží a osob dopravními prostředky po dopravních cestách. Uskutečňuje se v prostoru a čase.
Už od počátku existence lidstva je nevyhnutelnou součástí činností člověka. S postupným vývojem lidské společnosti roste i význam a postavení dopravy ve všech odvětví hospodářství a s rostoucí životní úrovní obyvatelstva i v individuální osobní dopravě. Doprava představuje jednu z nejrozsáhlejších sfér ekonomiky, která se v budoucnu bude dále rozšiřovat. To sebou ovšem přináší i negativní stránky jako jsou poškozování životního prostředí, zabírání prostoru v krajině a snížená bezpečnost lidí a volně žijících zvířat. 
 
Rozdělení dopravy dle šetrnosti k životnímu prostředí:


Pěší doprava
Cyklistická doprava
Potrubní doprava
Vodní doprava
Železniční doprava
Silniční doprava
Letecká doprava
 

Nepříznivé vlivy dopravy na životní prostředí

Vzrůstající mobilita, rostoucí přepravní objemy a výkony v silniční dopravě jsou fenoménem několika posledních let. S tímto zákonitě přichází rovněž nárůst spotřeby ropy - neobnovitelného přírodního zdroje a množství výfukových plynů, které působí negativně na zdraví obyvatel a na živé i neživé složky životního prostředí. Výfukové plyny obsahují velké množství látek, které působí toxicky na zdraví. Některé mají dokonce karcinogenní a mutagenní účinky. Další emitované plyny jako např. oxid uhličitý, oxid dusný nebo metan dlouhodobě přispívají ke zvyšování tzv. "skleníkovému efektu". Díky působení dopravy se také mění vzhled a morfologie krajiny (např. zábory půdy při výstavbě nebo rekonstrukci silniční infrastruktury), dopravní sítě představují bariéry pro migrující volně žijící živočichy.
Negativně také působí hluk, vibrace a kontaminace půdy a vody v důsledku úniků znečišťujících látek z dopravních prostředků.
 
Souhrn nepříznivých vlivů dopravy na životní prostředí:


Znečištění ovzduší z dopravy
Hluk a vibrace
Omezování migrace živočichů
Zábor a fragmentace území
Narušení estetického rázu krajiny
Suburbanizace
Dopravní zácpy
Zvýšená poptávka po dopravě
Odpady vznikající v dopravě
Nehodovost
 
 
Opatření vedoucí k udržitelné dopravě

Dnes známe hodně nástrojů jejichž účelem je efektivní řízení a správa dopravního systému. Vždy záleží na možnostech a ochotě konkrétního regionu tyto nástroje zavést do praxe. Cílem je plynulost a požadovaná výtěžnost dopravy a šetrnost ke zdraví a k životnímu prostředí.

Nástroje vedoucí k udržitelné dopravě:

Řízení poptávky po dopravě
Hromadná veřejná kombinovaná doprava
Podpora cyklistiky a pěší dopravy
Alternativní paliva
Restriktivní opatření
Motivace zaměstnanců firem
Institucionální podpora
Územní plánování
Náhrada dopravy telekomunikacemi


Doprava budoucnosti

Přeprava zboží, osob a informací byla a vždy bude pro lidstvo nepostradatelná činnost. Počet obyvatel planety rychle roste. V roce 1000 před n.l. byl počet lidí na Zemi 80 miliónu, nyní je 6 miliard. S nárůstem obyvatel roste také poptávka po dopravě. S postupným vývojem a se zvětšujícími se možnostmi člověka se doprava mění.  Do dneška se přistupovalo k uspokojení dopravní poptávky materialisticky. Vyvíjely se nové dopravní prostředky, stavěly větší a delší dopravní cesty a každý člověk toužil vlastnit automobil. V dnešní době je již tento trend neudržitelný. Negativní dopady dopravy na planetu a lidstvo se zvýšily takovým způsobem, že je nutné začít tuto situaci řešit. Věřím, že brzy přijde čas pozitivních priorit, kdy naplnění osobních duševních cílů převáží cíle materiální. Vždyť každý člověk by chtěl být zdravý, žít v klidném a bezpečném prostředí, které je součástí živoucí přírody. Již v současné době disponujeme technologiemi, které umožňují vybudovat takové prostředí. Je to pouze na lidském rozhodnutí, zda převáží choutky po kariéře, financích, po dobývání cizího území či cizích trhů nebo se zdroje a prostředky budou investovat pro dobro lidstva a planety.
V součastné době je ve vyspělých zemích krajina tvořena systémem dopravních tras od dálnic, dálničních nadjezdů, podjezdů a obchvatů až po četné regionální silnice. Krajina je protkaná pavoučí sítí asfaltu do které se paradoxně chytá jejich tvůrce. Cílem řešení je odstranit všechny nežádoucí vlivy na environment, plynoucí ze součastného dopravního systému. Jsou to zábor a fragmentace území, které narušují estetický ráz krajiny a omezují životní podmínky zvěře. Dále znečištění ovzduší, hluk, nehodovost.
Řešením je umístit převážnou část dopravního systému do podzemí. Vytipovat místa s vysokou dopravní nabídkou a poptávkou a spojit tyto centra (velká města, výrobní komplexy, přístavy, překladiště) podzemním tunelem, ve kterém se budou pohybovat velkou rychlostí kontejnery se zbožím a kontejnerům podobné vlaky pro hromadnou přepravu lidí. Tyto kontejnery budou poháněny buď vlastním pohonem - elekromotor nebo nezávislým pohonem – stlačený vzduch. Energie bude použita z obnovitelných zdrojů.

 

Propagační obrázek firmy Sumitomo Metals

 

Závěr

Se zvětšující a vyvíjející se civilizací na Zemi rychle roste poptávka po dopravě a to jak v oblasti přepravy zboží, tak přepravy osob. S rostoucí životní úrovní rapidně narůstá počet automobilů a individuální přeprava. To způsobuje negativní dopady na životní prostředí. Česká republika není výjimkou. I zde jsou patrné negativní následky dopravy, ke kterým patří především znečišťování ovzduší emisemi, hluk, zábor území, omezování migrace živočichů, dopravní zácpy a nehodovost.
Řešením je zavedení šetrné dopravy k životnímu prostředí za použití obnovitelných zdrojů. Nástrojem může být řízení poptávky po dopravě, aplikace veřejné dopravy v maximálním měřítku, podpora cyklistiky, podpora pěší dopravy, zavedení alternativních paliv a nových dopravních technologií. Tyto řešení se ovšem neobejdou bez celkové koncepce a strategie, včetně dlouhodobého plánování státu, které nebudou narušovat měnící se vládnoucí strany u moci. To jde, samozřejmě, ruku v ruce s ekonomickou politikou státu.

 

Podrobnosti zde

-PV-

 
© kolobka.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma